CD
 1. REVENANT (Kuyautsutsu no shou)
  REVENANT (黒夜現の章)
 2. REVENANT (Hakuchuumu no shou)
  REVENANT (白昼夢の章)
 3. AINS no Kijitsu
  アインスの記述
DVD
 1. REVENANT (Kuyautsutsu no shou) music video
  REVENANT (黒夜現の章) MV
 2. REVENANT (Hakuchuumu no shou) music video
  REVENANT (白昼夢の章) MV
 3. Making of REVENANT (Kuyautsutsu no shou and Hakuchuumu no shou)